Hệ thống Âm thanh Fantasies

Cập nhật: 12/06/2019

Lượt xem: 5.637

Cỡ chữ

 

GSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(GSL 8 - GSL 12)

 40

 

KSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(KSL 8 - KSL 12)

16

J series speaker 

Thông số kỹ thuật

(J8)

20

V series speaker

Thông số kỹ thuật

(V8 - V12)

 26

SL sub

Thông số kỹ thuật

28

V10P

Thông số kỹ thuật

8

J sub

Thông số kỹ thuật

(J sub - J infrabass)

 

16

V sub

Thông số kỹ thuật

10

B4 Sub

Thông số kỹ thuật

2

M2 Monitor

Thông số kỹ thuật

2

M4 Monitor

Thông số kỹ thuật

12

Digico SD7

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

Digico SD12

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

2

Digico SD8

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

3

Digico SD11

Thông số kỹ thuật

2

Digico S31

Thông số kỹ thuật

1

Digico S21

Thông số kỹ thuật

2

Digico Quantum 225

Thông số kỹ thuật

2
DigiDesign Profile 2

Về trang trước
Lên đầu trang

Các bài viết khác

0903401516